آموزش Reading
 • Reading 82. Red, White and Blue ?????: ????? ?????? ???? ???? ????? ???? ??????? ?? ????? ????? ????? ??? ...

  Reading 82. Red, White and Blue ?????: ????? ?????? ???? ???? ????? ???? ??????? ?? ????? ????? ????? ??????? Tracy looked at the flag. The flag is red, white, and blue. It has 50 white stars. The whi ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 79. Red Rubber Ball ?????: ?? ??? ????? ?????? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ? ?? ???? ?????? ???? ...

  Reading 79. Red Rubber Ball ?????: ?? ??? ????? ?????? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ? ?? ???? ?????? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ???. ?????? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ??? ?? ???? ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 80. His New Book ?????: ????? ?????? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ...

  Reading 80. His New Book ?????: ????? ?????? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ??????? Louis got a new book. The book was about animals. Louis loved animals. The book h ...

  بیشتر بخوانید
 • Inviting a Friend to a Birthday Party 2 ?????: ?????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ?????? ?? ?????? A: Rober ...

  Inviting a Friend to a Birthday Party 2 ?????: ?????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ?????? ?? ?????? A: Robert, do you have plans for the weekend? B: I have nothing definite planned. A: Saturday is Mary's ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 80. Lulu`s Letter ?????: ??? ?????? ????? ????? ???? ??????? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ? ??? ????? ...

  Reading 80. Lulu`s Letter ?????: ??? ?????? ????? ????? ???? ??????? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ? ??? ????? ????? ?????? ? ??????? ??? ?? ?????. Lulu's mom gave Lulu a pencil. It was a yellow pencil. It ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 82. Chicken Soup ?????: ????? ?????? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ??????? ?? ??? ????? ????? ...

  Reading 82. Chicken Soup ?????: ????? ?????? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ??????? ?? ??? ????? ????? ?????? ? ??????? ??? ?? ?????. William looked at his bowl of soup. It was chicken soup. There ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 69. A Farmer ?????: ????? ?????? ???? ??????? ?? ??? ????? ???? ??????? ???? ?????. A farmer owns ...

  Reading 69. A Farmer ?????: ????? ?????? ???? ??????? ?? ??? ????? ???? ??????? ???? ?????. A farmer owns a lot of land. He grows food on that land. He grows the food from seeds. He plants seeds into ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 70. A Piece of Paper ?????: ?????? ????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ?????? ??? ?? ?? ????? ???? ...

  Reading 70. A Piece of Paper ?????: ?????? ????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ?????? ??? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ???? Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He bent over and picked it up. He ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 71. Try to Sleep ?????: ????? ?????? ???? ???? ????? ???? ??????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ? ...

  Reading 71. Try to Sleep ?????: ????? ?????? ???? ???? ????? ???? ??????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ??????? ? ???? Norma went to bed. It was eleven o'clock. She turned out the light. She lay ...

  بیشتر بخوانید
 • Reading 72. A New Name ?????: ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?????? ????? ??????? ????? ??? ??? ?? ???? ???? ...

  Reading 72. A New Name ?????: ?? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?????? ????? ??????? ????? ??? ??? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ???. Herman didn't like his first name. He had never liked it. He wan ...

  بیشتر بخوانید
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link