معرفی دانشگاه ASSUMPTION

معرفی دانشگاه ASSUMPTION

 معرفی دانشگاه ASSUMPTION

ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدانی  از ﺣﺪود ‫۴۷ ﮐﺸﻮر در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮدهﻢ ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ.بیشتراز۳۱۰۰ ﺗﻦ از ‫اﺳﺘﺎدان ﳑﺘﺎز  ﺑﻪ ﺣﺪود ۲۰۰۰۰ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ در ‫ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ تحصیلات  ﻋﺎﻟﯽ فرصت اموختن پیدا کرده اند، تجربه های  خود را منتقل میکنند.

‫داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ‫رﲰﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ‫ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ از اﻣﺘﻴﺎزهﺎ و ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ‫ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎی دوﻟﺘﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن   ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ. ‫داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ‫ﮐﺎﻣلاً ﺑﻪ رﲰﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ‫رتبه های  ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ، ﺑﺮای ﺁﻳﻨﺪﻩ برنامه های ویژه  را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻘﻴﺐ   ‫ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.

برنامه های داﻧﺸﮕﺎﻩ:

این دانشگاه که توسط دوبرادر  استرالیائی در سال ۱۹۶۹ تاسیس شده بود ، به عنوان اولین مدرسه عالی بازرگانی وتجارت  در تایلند شناخته شد.در ادامه با توسعه و تقویت بنیه علمی ،به عنوان اولین دانشگاه بین المللی در تایلند شناخته شد و همینک  ‫ﻳﮏ ﺗﻌﺪاد از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ، اﺟﺮای  ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و دانشگاه های ﻣﻌﺘبر ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ‫اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ تحﺼﻴﻼت ﺧﻮد را در ‫داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ ﺷﺮوع و در ﺧﺎرج از ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﳕﺎﻳﻨﺪ. در این ﺧﺼﻮص ﮔﻮاهﯽﻧﺎﻣﻪهﺎی ‫داﻧﺸﮕﺎهﯽ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت  همکار ( ﮐﺸﻮ ر‫ ﺧﺎرﺟﯽ‫)  ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.           ‫

همه چیز به رویاهایتان بستگى دارد :
براى تحقق رویاهایتان به تخیل براى رویا پردازى ، به شجاعت براى تصمیم گیرى ، به عشق بى نهایت براى رسیدن به هدف ، به انگیزه براى شور و هیجان ، به صبور بودن براى گذر زمان ، به پشتکار براى عبور از سختى ها ، به قدرت روح و روان براى قدم گذاشتن به ناشناخته ها و به یک ذهن سالم براى رهبرى و مدیریت نیاز داریم
نویسنده ابراهیم خلیل مهرنو

سرزمین زبان برگزار کننده بیش از ٢٠٠ برنامه موفق در شبکه های سه سیما ، رادیو جوان ، رادیو اقتصاد ، رادیو فرهنگ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با موضوع آموزش زبان انگلیسی

(صفحه ی رسمی سرزمین زبان را در اینستاگرام دنبال کنید)

http://www.Instagram.com/Sarzaminezaban

اطلاعیه مهم :

دوستان گرامی توجه کنید که سرزمین زبان با هیچکدام از مراکز برگزار کننده ی آیلتس و تافل همکاری ندارد . و مراقب باشید که افراد سود جو از شما سوء استفاده ننمایند . متاسفانه دیده شده است که بعضی از افراد و مراکز از نام سرزمین زبان سو استفاده کرده و هزینه های گزافی را بر شما متحمل می کنند.

‫   ‫

ﻣﺆﺳﺴﻪ  ‫ﺁﻣﻮزش ‫زﺑﺎن‫  اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ،    داﻧﺸﮑﺪﻩ اﻳﻨترﻧﺘﯽ ﺁﻣﻮزش از راﻩ دور ‫ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﮋوهﺸﯽ ، ‫ ‫ ﺷﺎﻣﻞ‫ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﳏﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻩ ‪ ABACﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﳘﻪ   ‫ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

‫داﻧﺸﮕﺎﻩهﺎ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ ۲ ﮐﻤﭗ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: ﮐﻤﭗ اﺻﻠﯽ   ﮐﻪ در هﻮ ﻣﺎک ‫ ‫ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻧﮑﻮک واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﭗ ﺟﺪﻳﺪ در ‫)ﺑﻨﮓﻧﺎ( ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًا ۳۰ دﻗﻴﻘﻪ از ﺟﻨﻮب ﮐﻤﭗ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ۲۰ دﻗﻴﻘﻪ از ﻓﺮودﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺳﻮوارﻧﺎ ﺑﻮی   (ﺟﺪﻳﺪ)    ﻓﺎﺻﻠﻪ‫ ‫ ‫ ‫ ‫دارد در ﺷﺮق ﮐﺮاﻧﻪ درﻳﺎ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ‫ﳎﺘﻤﻊ ﮐﻤﭗ اﺻﻠﯽ، در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ۷۱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺁنهادارای۱۶ طبقه  ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.  ‫و     ‫درﻳﺎﭼﻪ  ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ      ‫ﺑﺎ  ‫ﻓﻀﺎﻳﯽ   ‫ﻣﺸﺠﺮ  ‫و   ‫ﻧﻴﮑﻤﺖهﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴت ﮐﻪ ﳏﻞ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺮای اﺳتراﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ‫ﺁن واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻣﻮر ﺿﺮوری از ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺬاﺧﻮری و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش ‫ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻮﻣﻪ ﮐﻤﭗ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﮐﻤﭗ ‫در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﳏﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ‫خواهد  ﺷﺪ.

‫ﮐﻤﭗ (ﺑﻨﮓ ﻧﺎ)  در ﻗﻠﺐ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود دویست  هﺰار متر ﻣﺮﺑﻊ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ‫ﻣﻌﻤﺎری وﻳﮋﻩ و ﺑﺎغ و ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﮑﻮﻩ اﺳﺘﻮاﻳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  ‫ﻣﮑﺎن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‫اﺳﺖ و ﳘﻪ ﻧﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ از ﲨﻠﻪ: ﳏﻞ ﺟﻠﺴﺎت ، ‫ مرکز ﳕﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ، هﺘﻞ، ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻏﻴﺮمخﺘﻠﻂ، ‫، ﻣﻮزﻩ، و   ﺳﻪ ﺗﺎﻻر ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﻴﺮﻩ.

در ﲞﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﭗ ، ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش و ﻳﮏ ﺑﺮج در ۹۳ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، کتابخانه، ‫ﺗﺎﻻر ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ، اﺗﺎق ﲰﻴﻨﺎر و ادارﻩهﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .

‫رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﺑﻴﻦ دو ﮐﻤﭗ راﺣﺖ و ارزان اﺳﺖ. وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ‫در ﲤﺎم ﻃﻮل روز از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﺁزاد در ﺑﻴﻦ ﮐﻤﭗ ﺑﺎﻧﮑﻮک و

‫ﺑﻨﮓ ﻧﺎ ﺑﻪ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻣﺸﻐﻮل هﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن:

‫موسسه ویستا، اﻧﺘﻘﺎل و جابه جایی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنی که در دیگر  ﻣﺆﺳﺴﺎت و دانشگاه های منطقه  ﮐﻪ ‫زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ، زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آن   ﺑﺎﺷﺪ به شرط ارائه مدارک زیر  ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد :

‫۱- ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ درﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺎ داﻧﺸﮑﺪﻩ و..

‫۲- ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت واﺣﺪهﺎی درﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺎ داﻧﺸﮑﺪﻩ

مجتمع ها و دانشکده ها :

دانشکده مدیریت و بازرگانی ،دانشکده موسیقی،دانشکده فنی ،دانشکده علوم و تکنولوژی ،دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات ،دانشکده حقوق ،دانشکده معماری ،دانشکده علوم طبیعی و بایوتکنولوژی،دانشکده مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی،دانشکده فلسفه و الهیات  و دیگر مجتمع های مرتبط

در ضمن به تازگی در این دانشگاه رشته های هنر و هوانوردی (خلبانی ) نیز پذیرش دانشجو دارند.

هزینه تحصیل سالانه در دوره کارشناسی عموماًبین ۳۱۰۰ دلارالی ۳۷۵۰ دلار بسته به رشته تحصیلی متغیر می باشد.

هزینه تحصیل سالانه در دوره کارشناسی ارشدعموماًبین ۳۰۰۰ دلارالی ۴۵۰۰ دلار بسته به رشته تحصیلی متغیر می باشد.

شهریه رشته DBA 8300 دلار در سال  به طور میانگین میباشد و دیگر رشته های دکترا حدود ۶۵۰۰ دلار می باشد.

دوره های مشترک:

  • مرکز دانشجویان بین المللی

این دانشگاه با چندین دانشگاه از ۳۳ کشور از جمله امریکا، استرالیا، اتریش، فرانسه، آلمان، ژاپن و غیره قرار دارد دارد که بر طبق آن دانشجویان می‌توانند در صورت امکان در کشورهای دیگر نیز به تحصیل خود ادامه دهند.

  • میزان شهریه ها بر اساس اطلاعات اخذ شده از دانشگاه ها می باشد .لذا امکان تغییر از جانب دانشگاه می باشد .که به محض هرگونه تغییر در سایت منعکس خواهد شد.
  • میزان پرداخت شهریه در هر ترم با توجه به میزان واحد های اخذ شده است  الیته  هر رشته نحوه پرداخت خود را خواهد داشت .امکان دارد شهریه ترم اول کمی بیشتر اخذ گردد.که در ترمهای یعد جبران خواهد شد.
  • هزینه ثبت نام  در دانشگاه ودروس پیش نیاز و دیگر هزینه های جاری جداگانه از طرف دانشگاه اخذ خواهد شد.

پانسیون ها و خوابگاه ها:

جهت متقاضیان دوره ارشد و بالاتر و همچنین دانشجویان سال اول کارشناسی  (متقاضیانی که از طریق این موسسه  پذیرش می شوند) پانسیونهای جداگانه (دخترانه –پسرانه )همراه امکانات کافی (تخت خواب –میز کار – سرویس یهداشتی –یخچال و تلوبریون و…)و اجاره بها  مناسب و اینترنت پرسرعت بیسیم پیش بینی شده است.

برای متقاضیان لیسانس در مجتمع بنگ نا : سه خوابگاه Solomon, Sheba & King David وجود دارد که غیر مختلط می باشند  ،۱۳ طبقه بوده و در کنار زمین‌های بسکتبال واقع شده‌اند. هرینه ماهانه ۱۰۰ دلار و دارای امکانات خوابگاهی به شرح ذیل می باشد:

– ۲۰۰ متر مربع فضای بازی

– باشگاهی ورزشی با کلیۀ امکانات

– فضای پارک ۲۰۰ماشین

– وسایل حمل و نقل به خوابگاه و دانشگاه

– سوپرمارکت و فروشگاه

– هر اتاق دارای اینترنت پرسرعت و امکانات کامل (تخت خواب –میز کار – سرویس یهداشتی –یخچال و تلوبریون و…)می باشد.

ü کتابخانه ها و مراکز یارانه:

  • · ‫در هﺮ ﻳﮏ از ﮐﻤﭗهﺎی داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ کﺘﺎﲞﺎﻧﻪ ﻣﻌﻈﻤﻲ وﺟﻮد ‫دارد ﮐﻪ ۵۰۰۰۰۰ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮای ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان در ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪهﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ ‫ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﮑﺎنهﺎ ﻧﻴﺰ ‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و همچنین آزمایشگاههاو مراکز رایانه ای متنوع نیز در دانشکده ها موجود است.
  • · ‫‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﻴﺪ ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در هﺮ دو ‫ﮐﻤﭗ در دﺳﱰس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ‫از ۷ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۸ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. )ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ در هﺮ ‫ﺗﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.(

‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﻴﺸﻦ(‫Riau ) :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﻴﺸﻦ ﻋﻤﻮﻣً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﲡﺎرت ﻳﺎ ‪ cribﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﻴﺸﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و تحولات سازمانی ، ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ‫ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ‫ اﻃﻼﻋﺎت  ‫ و ﺗﻨﻮع اﻣﻮر ‫ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ‫ ،‫ ‫ ﺗﻮﺳﻂ ‪ cribو ‪ sscرا ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ‫دﻓﱰ اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﳌﻠﻞ:

دﻓﱰ اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﳌﻠﻞ ﺑﻪ دﻓﱰ رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺰارش دهﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ‫ﻣﺴﺌﻮل هﺪاﻳﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺁﻣﻮزﺷﯽ – ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ و اﳚﺎد ﻓﺮﺻﺖهﺎی ﲢﺼﻴﻠﻲ در ‫ﺧﺎرج در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻋﻬﺪﻩدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ دﻓﱰ راهﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺬراﻧﺪن ‫ﻳﮏ ﺗﺮم در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارﻧﺪ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﲢﺼﻴﻞ در ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  و ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦاﳌﻠﻞ اﻋﺰام ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ‫ﺑﻴﻦاﳌﻠﻠﯽ، ‫ﻣﺮﮐﺰ ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ، ‫اﻣﻮر ‫ادارﻩ ‫ﺑﺎ ‫ﳘﮑﺎری ‫ﻓﺮهﻨﮓ و هﻨﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و هﺮ ﻳﮏ از داﻧﺸﮑﺪﻩهﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد.

ü ‫ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و بهداشتی:

‫داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺎﻣﭙﺸﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﲠﺪاﺷﱵ در هﺮ دو ﮐﻤﭗ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺰء در

‫ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺌﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺘﺎران از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﲨﻌﻪ ‫از ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۴ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد اورژاﻧﺴﯽ، ﮐﻤﮏهﺎی

‫اوﻟﻴﻪ و ﻣﺸﺎورۀ ﲠﺪاﺷﺘﯽ، داورﻳﯽ در دﺳﱰس هﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺎﻳﻞ ﲠﺪاﺷﺘﯽ ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﲠﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

‫ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در زﻣﺎن اورژاﻧﺴﯽ از ﺁﻬﻧﺎ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد.

هزینه بیمه درمانی ۷۳ دلار در سال می باشد که می توان تا سقف مشخصی از خدمات گسترده ان  استفاده کرد.

ü زبان انگلیسی مورد نیاز دانشگاه:

  • · امتحان ورودی

تمامی متقاضیان باید امتحان زبان و یا ریاضی را بگذرانند (در صورت نداشتن Toefl PBT-520 یا Toefl – TBT – ۶۸ و یا IELTS – 5) – بعضی از رشته‌ها مصاحبه نیز دارند.

سیاست دروس فشرده :

متقاضیانی که معاف از آزمون های دانشپایه (placement) هستند و یا نمره ی کافی در آزمون دانشپایه را نمی آورند، ملزم به گذراندن دوره های فشرده برای تقویت دانش خود و آمادگی برای تحصیل در دانشگاه می باشند.ارتقای مهارت های انگلیسی ، مرور مفاهیم ریاضی و سایر مطالب مرتبط با دانشکده/ رشته ای که متقاضی برای آن اقدام نموده .وقتی متقاضی موفق به گذراندن دوره (ها ) ی فشرده شد، دانشگاه نتیجه دوره ها را بررسی می کند و متقاضی را در کلاسهای مناسب برای ادامه دادن ترم قرار می دهد .

دوره فشرده زبان

که به دو سطح تقسیم می گردد : دوره ۶۰ ساعته و دوره ۱۲۰ ساعته که قراردادن بستگی به نتیجه ی آزمون دانشپایه دارد.

دوره فشرده ریاضی

به دو سطح تقسیم می گردد : دوره ۱۵ ساعته و دوره ۶۰ ساعته که قراردادن بستگی به نتیجه ی آزمون ریاضی دانشپایه دارد.

دیگر دوره های فشرده

عبارتند از : زبان فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، فیزیک ، شیمی ، خلاقیت ارتباطات ، طراحی و یا تئوری موسیقی که انتخاب دوره ها بسته به عملکرد برجسته علمی متقاضی و دانشکده / دپارتمانی که برای آن اقدام کرده دارد.

منبع : کان تکست

لطفا جهت ورود به هر بخش کلیک کنید:

شبکه ی تصویری سرزمین زبان
رادیو اینترنتی سرزمین زبان
مشاهده محصولات سرزمین زبان
مقالات مشاوره و برنامه ریزی
عصرونه با سرزمین زبان

و جهت مشاوره رایگان حتما با ما تماس بگیرید

-سرکار خانم موسوی مشاور و کارشناس فروش

– سرکار خانم راد مشاور و کارشناس فروش

– سرکار خانم فیضی مشاور و کارشناس فروش

-سرکار خانم مهرنو مشاور و کارشناس فروش

– ابراهیم خلیل مهرنو موسس و مشاور آموزشی سرزمین زبان

ساعت تماس از 10 صبح تا 10 شب

شماره های تماس با تیم مشاوره ای سرزمین زبان :

09121035797

09128382836

09128382837

02144961935

02144961936

09128299196

09128299197

09128299198

سامانه پیامک :

30004033

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

این مطلب توسط سرزمین زبان برای اولین بار ارائه می شود هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی و جدی دارد ! موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

لطفا صبر کنید

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link