لیست 30 فعل مرکب پرکاربرد در آزمون تافل

لیست 30 فعل مرکب پرکاربرد در آزمون تافل

لیست 30 فعل مرکب پرکاربرد در آزمون تافل

افعال مرکب پرکاربرد در آزمون تافل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند اینکه افعال مرکب چه کاربردی در آزمون تافل دارند؟ و چند قانون درباره ی کاربرد درست افعال مرکب آزمون تافل را برای شما زبان آموزان بیان کنیم.

برای تقویت دامنه ی لغات خود در آزمون تافل  چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟ یکی از روش های موثر تقویت دامنه ی لغات یادگیری افعال مرکب است.

افعال مرکب از به هم پیوستن یک فعل با یک لغت ( اغلب حرف اضافه یا قید) ساخته می شوند.نتیجه ی این ترکیب اصطلاحی جدید است  که معنای متفاوتی در مقایسه با فعل اولیه دارد. این افعال کاربرد فراوانی در انگلیسی محاوره ای و نوشتاری دارند. براساس آمار اعلام شده:

. از هر یک میلیون  لغت موجود در کتا ب های داستانی,   1900 فعل مرکب به کار می رود.

. در مکالمات روزمره  از هر یک میلیون لغت 1800 بار از افعال مرکب استفاده می شود.

. از هر یک میلیون لغت موجود در روزنامه ها 1400 مورد فعل مرکب به چشم می خورد.

. از هر یک میلیون لغت به کار رفته در نوشته های آکادمیک 800 بار از افعال مرکب استفاده می شود.

لیست 30 فعل مرکب پرکاربرد در آزمون تافل
لیست 30 فعل مرکب پرکاربرد در آزمون تافل

برای موفقیت در امتحان “رایتینگ” آزمون تافل ، انتظار می رود داوطلبان به طور مرتب از افعال مرکب استفاده کنند. ممکن است شنیده باشید که افعال مرکب بیشتر جنبه ی رسمی دارند اما همیشه اینگونه نیست.  لازم به ذکر است که این افعال کاربرد یکسانی ندارند و  به سه دسته ی  رسمی ، غیر رسمی و میانه تقسیم می شوند. افعال مرکب غیر رسمی معمولا  در ارتباط با افراد یا دوستان صمیمی استفاده می شوند. افعال مرکب رسمی در موقعیت های رسمی تر , علمی  و حرفه ای کاربرد دارند و افعال مرکب میانه  با رعایت احتیاط هم در موقعیت های رسمی وهم غیر رسمی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

افعال مرکب چه کاربردی در آزمون تافل دارند؟

از آنجایی که افعال مرکب کاربرد فراوانی در انگلیسی محاوره ای دارند, با درک  آن ها می توانید در بخش “اسپیکینگ” و ” لیسنینگ” آزمون تافل عملکرد چشمگیر تری داشته باشید. اکثر مکالمات بخش “لیسنینگ” و ” اسپیکینگ” آزمون تافل   درباره ی موضوعات مربوط به محیط دانشگاه و بین دانش آموزان  می باشند. این مکالمات اغلب لحنی غیر رسمی و میانه  دارند  که تنها  تعداد کمی فعل مرکب در آن ها به گوش می رسد. ممکن است شما بخواهید در بخش مجزا و یا تلفیقی “رایتینگ” و “اسپیکینگ” آزمون تافل از افعال مرکب رسمی ومیانه استفاده کنید. ازآنجایی که آزمون تافل لحنی علمی  دارد  سعی کنید از کاربرد افعال  غیررسمی تر در این آزمون بپرهیزید. لیست افعال مرکب موجود در این مقاله  هم برای انگلیسی رسمی و هم  میانه کاربردی هستند.

چند قانون درباره ی کاربرد درست افعال مرکب در آزمون تافل

از کاربرد درست افعال مرکب  در امتحان”اسپیکینگ” یا ” رایتینگ ” اطمینان حاصل کنید. افعال مرکب بسته  به نوع استفاده به دو دسته ی تفکیک پذیرو تفکیک ناپذیر تقسیم می شوند.  در افعال تفکیک پذیرمی توانید  مابین فعل و حرف از  کلمات دیگری استفاده کنید , در حالی که  هیچ کلمه ای  مابین افعال تفکیک ناپذیر قرار نمی گیرد.

مثال:

(Look up) یک فعل تفیک پذیر است.

Look the word up!  

. Look into یک فعل تفکیک ناپذیر است.

You should look into the matter

به علاوه افعال مرکب به دو دسته ی متعدی و لازم نیز تقسیم می شوند. افعال متعدی مفعول می گیرند در حالی که افعال لازم مفعول نمی گیرند.

مثال:

Story مفعول فعل مرکب made up است.

I made that story up

 (broke down  یک فعل لازم است که مفعول نمی گیرد.)

My car broke down

در مورد افعال متعدی با  مفعول  های بلند  یک قانون وجود دارد; اگر مفعول کوتاه تری  را جایگزین مفعول بلند کنید سپس می توانید مفعول  را مابین فعل و حرف قرار دهید. به این قانون جابه جایی می گویند.

مثال:

یک مفعول طولانی است   A very funny story

she made up a very funny story

 ( از آنجایی که مفعول جمله طولانی است می توان فعل را جدا کرد.) She made a very funny story up.

( در این جمله ما it  را جایگزین a very funny story کردیم) She made it up.

 

حالا که این قوانین مهم را یاد گرفتید می توانید شروع به یادگیری افعال مرکب کنید.

 

افعال مرکب پرکاربرد در آزمون تافل

 

1. Account for

معنی:توجیه کردن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: Increased pollution may account for climate change.

2. Adhere to

معنی: اطاعت کردن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: You must adhere to the terms of the contract.

3. Allude to

معنی: اشاره کردن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: She kept alluding to our agreement, but she didn’t want to reveal it.

4. Bring on

معنی: ایجاد کردن (دوباره) به ویژه در مورد بیماری تب و سرفه.

نوع: تفکیک پذیر

مثال: His heart condition was brought on by his diet.

5. Bring up

معنی: عنوان کردن موضوعی

نوع: تفکیک پذیر

مثال: She brought the matter up very late so they didn’t have time to discuss it properly.

6. Come about

معنی:اتفاق افتادن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: Increased unemployment has come about through automated production.

7. Cut back

معنی: کاستن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: They are cutting back expenses.

8. Do without

معنی:بی نیاز بودن از

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: We can do without help from you.

9. Embark on

معنی: اقدام کردن به

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: After graduating from university, she embarked on a career in banking.

10. Follow through

معنی: به پایان رساندن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: You will need to follow through with some reading if you want to master the subject.

11. Frown upon

معنی:ناپسند شمردن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: Failure to attend classes is frowned upon.

12. Get across

معنی: به وضوح بیان کردن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: The teacher managed to get across how important it was to attend lectures. 

13. Get around

معنی:  منتشر شدن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: News of his promotion got around very fast.

14. Get at

معنی:کنایه وار گفتن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: What are you getting at? Was my presentation too long?

 

15. Get back

معنی: شروعی دوباره

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: Let’s get back to discussing how this happened.

16. Look forward to

معنی: مشتاق بودن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: I’m looking forward to meeting you later.

17. Look into

معنی: با دقت بررسی کردن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: After several customers complained about late deliveries, they decided to look into the matter.

18. Make of

معنی: درک کردن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: What do you make of the teacher’s decision to shorten this course?

19. Map out

معنی: برنامه ریزی کردن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: Her career was mapped out for her when she decided to take that job.

20. Meet up

معنی: ملاقات کردن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: Let’s meet up and discuss how we are going to go about this project.

 

21. Narrow down

معنی: منحصر و محدود کردن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: The detectives narrowed down the list of suspects to just two.

 

22. Put forward

معنی:مطرح کردن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: The proposals were put forward last week, but the committee didn’t have time to discuss them.

23. Put off

معنی: به بعد موکول کردن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: Are you putting off writing that essay because you can’t concentrate right now?

24. Resort to

معنی: به زور متوسل شدن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: We must resort to legal action of they don’t offer compensation.

25. Rule out

معنی:نفی کردن, نپذیرفتن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: The CEO said that yearly bonuses can be ruled out in light of the financial crisis.

26. Run by

معنی:تبادل نظر کردن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: I have a few ideas for tomorrow’s meeting. Can I run them by you?

27. Talk out of

معنی: منصرف کردن, بازداشتن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: Her parents talked her out of living in a rented flat.

28. Think over

معنی:باز اندیشی کردن

نوع: تفکیک پذیر

مثال: You should think it over before handing in your resignation.

29. Turn out

معنی: انجامیدن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: The presentation turned out well, considering how little you prepared for it.

30. Verge on

معنی: در شرف روی دادن

نوع: تفکیک ناپذیر

مثال: His speech was so good, it was verging on genius.

 

درک و کاربرد افعال مرکب راهی بی نظیر برای تسلط به زبان انگلیسی و طبیعی تر صحبت کردن است. زمانی که در امتحان تافل از این افعال استفاده میکنید  اعتماد به نفس بالاتری درباره ی سطح زبانی خود پیدا خواهید کرد.

مترجمان:

ابراهیم خلیل مهرنو موسس سرزمین زبان

خانم پگاه سعیدی وفا کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی.

 

دانلود PDF مقاله افعال پرکاربرد در آزمون تافل

 

تابلو اعلان تخفیف پکیج شش ماهه ی آموزش زبان انگلیسی

50 درصد تخفیف پکیج آموزش زبان انگلیسی
یادگیری زبان انگلیسی در منزل
کانال تلگرام سرزمین زبان :
کانال تلگرام آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی در تلگرام

 

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

لطفا ما را از نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با مطالب وبسایت سرزمین زبان مطلع کنید 🙂

 

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link