آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع زمان آینده

آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع زمان آینده (Future Tense)

در این بخش با زمان آینده آشنا خواهید شد از زمان آینده برای بیان کارهایی که در آینده قصد انجام دادن شان را داریم استفاده می کنیم و این زمان دو ساختار اصلی دارد:

Will+ فعل

Am/is/are+ going to+فعل

 

Simple Future( زمان آینده ساده)

Simple Future has two different forms in English: “will” and “be going to.” Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different meanings. These different meanings might seem too abstract at first, but with time and practice, the differences will become clear. Both “will” and “be going to” refer to a specific time in the future.

FORM Will

[will + verb]

Examples:

 • You will help him later.
 • Will you help him later?
 • You will not help him later.

FORM Be Going To

[am/is/are + going to + verb]

Examples:

 • You are going to meet Jane tonight.
 • Are you going to meet Jane tonight?
 • You are not going to meet Jane tonight.

 

USE 1 “Will” to Express a Voluntary Action

“Will” often suggests that a speaker will do something voluntarily. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else. Often, we use “will” to respond to someone else’s complaint or request for help. We also use “will” when we request that someone help us or volunteer to do something for us. Similarly, we use “will not” or “won’t” when we refuse to voluntarily do something.

Examples:

 • will send you the information when I get it.
 • will translate the email, so Mr. Smith can read it.
 • Will you help me move this heavy table?
 • Will you make dinner?
 • will not do your homework for you.
 • won’t do all the housework myself!
 • A: I’m really hungry.
  B: I‘ll make some sandwiches.
 • A: I’m so tired. I’m about to fall asleep.
  B: I‘ll get you some coffee.
 • A: The phone is ringing.
  B: I‘ll get it.

USE 2 “Will” to Express a Promise

“Will” is usually used in promises.

Examples:

 • will call you when I arrive.
 • If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
 • I promise I will not tell him about the surprise party.
 • Don’t worry, I‘ll be careful.
 • won’t tell anyone your secret.

USE 3 “Be going to” to Express a Plan

“Be going to” expresses that something is a plan. It expresses the idea that a person intends to do something in the future. It does not matter whether the plan is realistic or not.

Examples:

 • He is going to spend his vacation in Hawaii.
 • She is not going to spend her vacation in Hawaii.
 • A: When are we going to meet each other tonight?
  B: We are going to meet at 6 PM.
 • I‘m going to be an actor when I grow up.
 • Michelle is going to begin medical school next year.
 • They are going to drive all the way to Alaska.
 • Who are you going to invite to the party?
 • A: Who is going to make John’s birthday cake?
  B: Sue is going to make John’s birthday cake.

USE 4 “Will” or “Be Going to” to Express a Prediction

Both “will” and “be going to” can express the idea of a general prediction about the future. Predictions are guesses about what might happen in the future. In “prediction” sentences, the subject usually has little control over the future and therefore USES 1-3 do not apply. In the following examples, there is no difference in meaning.

Examples:

 • The year 2222 will be a very interesting year.
 • The year 2222 is going to be a very interesting year.
 • John Smith will be the next President.
 • John Smith is going to be the next President.
 • The movie “Zenith” will win several Academy Awards.
 • The movie “Zenith” is going to win several Academy Awards.

IMPORTANT

In the Simple Future, it is not always clear which USE the speaker has in mind. Often, there is more than one way to interpret a sentence’s meaning.

No Future in Time Clauses

Like all future forms, the Simple Future cannot be used in clauses beginning with time expressions such as: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. Instead of Simple Future, Simple Present is used.

Examples:

 • When you will arrive tonight, we will go out for dinner. Not Correct
 • When you arrive tonight, we will go out for dinner. Correct

ADVERB PLACEMENT

The examples below show the placement for grammar adverbs such as: always, only, never, ever, still, just, etc.

Examples:

 • You will never help him.
 • Will you ever help him?
 • You are never going to meet Jane.
 • Are you ever going to meet Jane?

ACTIVE / PASSIVE

Examples:

 • John will finish the work by 5:00 PM. Active
 • The work will be finished by 5:00 PM. Passive
 • Sally is going to make a beautiful dinner tonight. Active
 • A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight. Passive

دستور زبان یا گرامر این درس درباره زمان آینده می باشد. نکات آن به ترتیب زیر می باشد.

نکات

۱ – برای ساختن زمان آینده از فعل کمکی will استفاده می شود. به این ترتیب که will رادر جمله قبل از فعل اصلی می آوریم.

I go to school everyday.

من هر روز به مدرسه می روم

I will go to school tomorrow.

من فردا به مدرسه خواهم رفت

 

۲ – برای منفی کردن از will not قبل از فعل اصلی استفاده می شود.

I will not go to school tomorrow.‌

من فردا به مدرسه نخواهم رفت

۳ – برای سؤالی کردن will را اول جمله و قبل از فاعل می آوریم.

 

Will you go to school tomorrow?

آیا فردا به مدرسه خواهی رفت.

۴- فعل کمکی will برای همه فاعل ها به طور یکسان به کار می رود.

۵ – معمولاً در جمله با زمان آینده از قید زمان مناسب در آخر جمله استفاده می شود مانند

Next + ‌اسم زمان
Next + month = next month ‌ماه آینده
Next + week = next week هفته آینده

۶ – از فعل کمکی may هم می توان برای زمان آینده استفاده کرد که احتمال و امکان انجام کار در آینده را می دهد.

تمرین
۱ – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید؟

۱- …………………….
Yes , I will write a letter tomorrow.
Will uou write a letter tomorrow? (پاسخ )

جملات زمان آینده ساده با آوردن will به اول جمله (قبل از فاعل) سؤالی می شوند.

۲ – where……………………
They will stay in Tehran for two weeks.
Where will they stay for two weeks.(پاسخ)

۲ – پاسخ کامل بدهید.

۱- will you eat lunch in a restaurant tomorrow?

برای دادن پاسخ منفی زمان آینده از will not یا مخفف آن won’t استفاده می شود.

 

منبع: سرزمین زبان

جدیدترین محصول آموزشی سرزمین زبان با نام ” آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته فقط در 30 روز ” (محصول دانلودی)

آموزش گرامر زبان انگلیسی فقط در 30 روز

برای گوش دادن به آموزش های صوتی سرزمین زبان به صورت رایگان به بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان مراجعه کنید.

اگر در یادگیری زبان انگلیسی تنبلی می کنید و یا هرچه تلاش می کنید نتیجه ای حاصل نمی شود و حتی اگر برای یادگیری زبان انگلیسی با دیگران مشورت می کنید و جواب آن ها به شما جوابی گنگ است پیشنهاد ما خواندن مقالات مشاوره ای و برنامه ریزی سرزمین زبان می باشد.

محصول جدید سرزمین زبان با نام پکیج شش ماهه ی زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link