آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع آینده کامل استمراری

آموزش گرامر زبان انگلیسی با موضوع آینده کامل استمراری (Future Perfect Progressive)

در این بخش با گرامر زمان آینده کامل استمراری آشنا خواهید شد.از این ساختار برای بیان عملی استفاده  می شود که در حال حاضر شروع شده و تا زمان خاصی در آینده در حال انجام شدن و تکرار شدن است و فرمول ساخت آن به این صورت است:

Will+ have been+ Doing

 

 (زمان آینده کامل استمراری) Future Perfect Continuous

 

Future Perfect Continuous has two different forms: “will have been doing ” and “be going to have been doing.” Unlike Simple Future forms, Future Perfect Continuous forms are usually interchangeable.

FORM Future Perfect Continuous with “Will”

[will have been + present participle]

Examples:

 • You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
 • Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
 • You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

FORM Future Perfect Continuous with “Be Going To”

[am/is/are + going to have been + present participle]

Examples:

 • You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
 • Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
 • You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

NOTE: It is possible to use either “will” or “be going to” to create the Future Perfect Continuous with little or no difference in meaning.

USE 1 Duration Before Something in the Future

We use the Future Perfect Continuous to show that something will continue up until a particular event or time in the future. “For five minutes,” “for two weeks,” and “since Friday” are all durations which can be used with the Future Perfect Continuous. Notice that this is related to the Present Perfect Continuous and the Past Perfect Continuous; however, with Future Perfect Continuous, the duration stops at or before a reference point in the future.

Examples:

 • They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
 • She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
 • James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
 • How long will you have been studying when you graduate?
 • We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.
 • A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
  B: No, I will not have been living here that long.

Notice in the examples above that the reference points (marked in italics) are in Simple Present rather than Simple Future. This is because these future events are intime clauses, and you cannot use future tenses in time clauses.

USE 2 Cause of Something in the Future

Using the Future Perfect Continuous before another action in the future is a good way to show cause and effect.

Examples:

 • Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
 • Claudia’s English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in the United States for over two years.

Future Continuous vs. Future Perfect Continuous

If you do not include a duration such as “for five minutes,” “for two weeks” or “since Friday,” many English speakers choose to use the Future Continuous rather than the Future Perfect Continuous. Be careful because this can change the meaning of the sentence. Future Continuous emphasizes interrupted actions, whereas Future Perfect Continuous emphasizes a duration of time before something in the future. Study the examples below to understand the difference.

Examples:

 • He will be tired because he will be exercising so hard.
  This sentence emphasizes that he will be tired because he will be exercising at that exact moment in the future.
 • He will be tired because he will have been exercising so hard.
  This sentence emphasizes that he will be tired because he will have been exercising for a period of time. It is possible that he will still be exercising at that moment OR that he will just have finished.

REMEMBER No Future in Time Clauses

Like all future forms, the Future Perfect Continuous cannot be used in clauses beginning with time expressions such as: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. Instead of Future Perfect Continuous, Present Perfect Continuous is used.

Examples:

 • You won’t get a promotion until you will have been working here as long as Tim. Not Correct
 • You won’t get a promotion until you have been working here as long as Tim. Correct

AND REMEMBER Non-Continuous Verbs / Mixed Verbs

It is important to remember that Non-Continuous Verbs cannot be used in any continuous tenses. Also, certain non-continuous meanings for Mixed Verbs cannot be used in continuous tenses. Instead of using Future Perfect Continuous with these verbs, you must use Future Perfect .

Examples:

 • Ned will have been having his driver’s license for over two years. Not Correct
 • Ned will have had his driver’s license for over two years. Correct

ADVERB PLACEMENT

The examples below show the placement for grammar adverbs such as: always, only, never, ever, still, just, etc.

Examples:

 • You will only have been waiting for a few minutes when her plane arrives.
 • Will you only have been waiting for a few minutes when her plane arrives?
 • You are only going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives.
 • Are you only going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives?

ACTIVE / PASSIVE

Examples:

 • The famous artist will have been painting the mural for over six months by the time it is finished. Active
 • The mural will have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. Passive
 • The famous artist is going to have been painting the mural for over six months by the time it is finished. Active
 • The mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished. Passive

NOTE: Passive forms of the Future Perfect Continuous are not common.

( Future Perfect Continous) زمان آینده کامل استمراری

موقعی به کار می رود که می خواهید بگویید یا بدانید تا چقدر یک کاری در یک زمانی در آینده در حال انجام بوده. البته آن عمل قبل از آن تاریخ که در آینده بررسی می شود شروع گردیده و بعد از آن زمان که در موردش صحبت می کنیم هم یا ادامه خواهد داشت و یا نخواهد داشت

By the year 2030, people will have been using Sarzaminezaban for 24 years.

– At 10 o’clock I will have been working for 5 hours.

I will have been working here for ten years next week.

You will only have been waiting for a few minutes when her plane arrives.
You are only going to have been waiting for a few minutes when her plane arrives.

* They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
* She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
* James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
* How long will you have been studying when you graduate?
* We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.
* A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
B: No, I will not have been living here that long.

طرز ساختن آینده کامل استمراری:

 
این زمان را با آینده کامل، فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

[will have been + present participle]

یا

[am/is/are + going to have been + present participle]

* You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
* Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
* You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

* You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.
* Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
* You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

طرز منفی سوالی کردن آینده کامل استمراری:

با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر دو فعل کمکی shall و یا will را به ابتدای جمله بیاوریم سوالی می شود.
 

تذکر:

علامت مشخصه این زمان در اینگلیسی این است که قبل از قید زمان آینده حرف اضافه by
و قبل از طول مدت انجام کار حرف اضافه for به کار می رود.

By the year 2053, man will have been flying for 300 years.
By the time they arrive, we will have been waiting for 4 hours!
John will have been studying for 6 years by the time he finishes his exam.

این زمان معمولا اصطلاح by the time را که به معنیbefore that time هست را دارد

نکته:

بعضی افعال نمی توانند ing بگیرند

know     understand     owe     possess     be
have*     belong     contain     equal     resemble
tend     perceive     suppose     believe     decide
conclude     prefer     love     like     seem

* have به معنای مالکیت

I have a car

 

بنابراین به جای آینده کامل استمراری آن ها را در آینده کامل استفاده می نماییم

By the time I retire in 2025, I will have been knowing you for 36 years.
By the time I retire in 2025, I will have known you for 36 years.

نکته:

بعضی از افعال هم در هر دو زمان آینده کامل استمراری و آینده کامل یک معنا دارند

progressive     By 2010, I will have been living in San Francisco for 20 years.

same meaning
future perfect     By 2010, I will have lived in San Francisco for 20 years.

 

 

منبع: سرزمین زبان

جدیدترین محصول آموزشی سرزمین زبان با نام ” آموزش گرامر زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته فقط در 30 روز ” (محصول دانلودی)

آموزش گرامر زبان انگلیسی فقط در 30 روز

برای گوش دادن به آموزش های صوتی سرزمین زبان به صورت رایگان به بخش رادیو اینترنتی سرزمین زبان مراجعه کنید.

اگر در یادگیری زبان انگلیسی تنبلی می کنید و یا هرچه تلاش می کنید نتیجه ای حاصل نمی شود و حتی اگر برای یادگیری زبان انگلیسی با دیگران مشورت می کنید و جواب آن ها به شما جوابی گنگ است پیشنهاد ما خواندن مقالات مشاوره ای و برنامه ریزی سرزمین زبان می باشد.

محصول جدید سرزمین زبان با نام پکیج شش ماهه ی زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی

سرزمین زبان ، سرزمینی به وسعت ایران

ما در سرزمین زبان به یادگیری شما جهت می دهیم

موسسه فرهنگی و آموزشی سرزمین زبان مهرنو با شماره ثبت ٢٢۴۶۵

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link