جملات و اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 29

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 29 امروز بیست و نهمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مد ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 29 امروز بیست و نهمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ا ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 28

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 28 امروز بیست و هشتمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات م ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 28 امروز بیست و هشتمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 27

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 27 امروز بیست و هفتمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات م ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 27 امروز بیست و هفتمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 26

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 26 امروز بیست و ششمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مد ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 26 امروز بیست و ششمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ا ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 25

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 25 امروز بیست و پنجمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات م ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 25 امروز بیست و پنجمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 24

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 24 امروز بیست و چهارمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 24 امروز بیست و چهارمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 23

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 23 امروز بیست و سومین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مد ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 23 امروز بیست و سومین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ا ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 22

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 22 امروز بیست و دومین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مد ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 22 امروز بیست و دومین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ا ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 21

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 21 امروز بیست و یکمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مد ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 21 امروز بیست و یکمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن ا ...

  Read more
 • آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 20

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 20 امروز بیستمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سر ...

  آموزش تصویری زبان انگلیسی شماره 20 امروز بیستمین آموزش تصويری اصطلاح زبان انگلیسی توسط خانم اسكات مدرس سرزمين زبان از كشور انگلستان را برای شما قرار می دهيم سعی كنيد حداقل ٨ بار ببينيد و به متن انگلیس ...

  Read more
 دانلود رایگان هفته سرزمین زبان

نکات ضروری گرامر زبان انگلیسی

برای دانلود فرم زیر را تکمیل کنید
دانلود جزوه
close-link