انگليسي براي تجارت
  • نوشتن نامه ی تجاری به زبان انگلیسی

    چگونه می توانیم یک نامه ی انگلیسی تاثیرگذاری را در سه مرحله ی ساده بنویسیم بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند ...

    چگونه می توانیم یک نامه ی انگلیسی تاثیرگذاری را در سه مرحله ی ساده بنویسیم بعضی چیزها هرگز تغییر نمی کنند . به عنوان مثال شما می توانید اهمیت نوشتن نامه های اداری را در نظر بگیرید . ممکن است این طور ف ...

    Read more
دانلود رایگان هفته